MiraMon home page
   Publicació a Internet i CD-DVD       Navegador de Mapes    Lector de Mapes        Texto en Castellano     Text in English

Podem plantejar la publicació dels nostres mapes seguint una d'aquestes tecnologies:


Navegador de Mapes MiraMon

Aquesta tecnologia permet portar els vostres mapes a Internet sense que els vostres usuaris necessitin rés més que el seu navegador de web habitual. És molt simple d'utilitzar i permet oferir cartografia d'alta qualitat i de molt nivell de detall fins i tot per àmbits molt extensos. Ha estat desenvolupat seguint rigorosament els estàndards indicats per l'Open Geospatial Consortium (abans OpenGIS).

Actualment és conforme als estàndards Web Map Service i Web Coverage Service. Permet visualització, zoom, pan, consulta per localització, anar a un lloc d'un llistat predefinit, descàrrega, metadades, situació, animació, etc. d'un o més d'un servidors de MiraMon o d'altres fabricants que responguin a peticions estandarditzades WMS o WCS. La solució es compon d'una un navegador de mapes, una aplicació servidora i una aplicació per a crear i administrar el vostre lloc web.

 • El navegador és un conjunt de planes HTML totalment configurables: posició, fonts i colors. Incorpora codi JavaScript compatible amb la majoria de navegadors actuals (Internet Explorer 5.0 o superior o Netscape 6.2 o superior, etc.).

 • L'aplicació servidora és un executable de tipus CGI que pot ser directament instal·lat a un servidor web per a Windows (Internet Information Server, Apache, etc.). És un executable molt lleuger i ràpid (la majoria de peticions es resolen en menys d'un segon) el que permet un nombre elevat d'usuaris concurrents.

 • L'aplicació de configuració del navegador i el servidor permet determinar la majoria de propietats del navegador des d'un agradable entorn visual. També permet administrar les capes que el servidor ofereix.

Aquesta tecnologia s'està fent servir amb èxit per a servidors d'ortofotos, imatges de satèl·lit, mapes topogràfics, mapes vectorials temàtics, mapes d'estacions puntuals, carrerers, etc.

A partir de la versió 5.1, el MiraMon Professional i el Lector de Mapes de MiraMon també poden accedir a les vostres dades via aquesta tecnologia.

El projecte ha comptat amb el suport inicial del Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) com a Projecte de Comunicacions Avançades. Alguns dels servidors de cartografia digital amb aquesta tecnologia poden ser visitats des d'Internet, altres formen part d'Intranets o estan disponibles a biblioteques.

Especificacions tècniques

Servidors de Mapes amb tecnologia MiraMon
Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya
El Món: Cobertes del Sòl, Elevacions i Límits Adminstratius
Servidor de Mapes d'Andorra

  Web de compra


Open Geospatial Consortium

Membre de l'Open Geospatial Consortium

 

 

Premi Möbius Internacional Multimedia

Menció especial del Premi Internacional Möbius 2000 en la secció de Ciència i Tecnologia


Lector de Mapes MiraMon

És la versió del Sistema d'Informació Geogràfica MiraMon per a Internet, el Lector de Mapes de MiraMon. Va ser presentat oficialment al Departament de Medi Ambient i Habitatge (actual Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) com a eina clau en la difusió pública d'informació ambiental a Catalunya. El Lector de Mapes és un programa de difusió gratuïta que permet la visualització, consulta i impressió de mapes publicats a Internet, en CD-DVD o un llapis de memòria.

La informació es lliura en un format comprimit, generat amb els més avançats algoritmes de compressió de dades, el qual pot contenir mapes de MiraMon o altres documents. Els mapes, en format digital, permeten ser consultats per localització (punxant a qualsevol lloc ens dirà què hi ha) o per atributs (podem demanar-li al mapa que ens trobi un cert element, com una depuradora, o un cert fenomen com les estacions meteorològiques amb temperatura mitjana de gener inferior a 5°C) i poden tenir qualsevol altra informació associada: documents de text, fulls de càlculs, imatges, gràfics, sons, pàgines HTML, adreces d'Internet o fins i tot altres mapes al seu torn vinculats amb un altre microcosmos d'informació.

Treballa tant amb dades en format ràster com vectorial; les dades vectorials tenen estructura topològica.

La idea del Lector de Mapes, a diferència de molts Sistemes d'Informació Geogràfica a través d'Internet, no consisteix a donar un simple bolcat de pantalla o una petita selecció de les dades, sinó a oferir l'accés a les dades en si, per tal que l'usuari les pugui consultar i explotar tan a fons i tants cops com vulgui. La utilització d'aquest format comprimit permet un estalvi de temps i diners que redunda en benefici de l'usuari i de l'entitat servidora de les dades.

El Lector de Mapes ens obre la porta a tota la informació amb un simple clic, no per això simplista, sinó basat en un producte d'elevades prestacions com el SIG MiraMon.

És una aplicació de 32 bits que pot ser executada sobre plataformes Windows 9x, ME, NT, 2000, XP, 2003 Server, Vista, 7, programada en llenguatge ANSI C en la seva totalitat. El SIG MiraMon és actualment usat per més de 24000 usuaris en 37 països, essent l'administració catalana el principal usuari en nombre de llicències.


Novetats de la nova versió (v.7)

La nova versió del Lector Universal de Mapes de MiraMon incorpora les següents funcionalitats:

 • No exigència de certificat d'autoria i integritat en les capes MiraMon (naturalment, si la capa presenta certificat i aquest és invàlid, el programa ho adverteix igual que fa la versió Professional).
 • Capacitat d'obertura de tots els formats i vies d'accés de dades a la xarxa a què accedeix el MiraMon Professional.
 • Capaç d'accedir a taules en MDB, XLS o grans bases de dades via ODBC. Amb aquestes ampliacions, el Lector té doncs, les següents propietats, algunes de les quals ja presentava abans:
 • Universalment gratuït.
 • Lleuger i de ràpida instal·lació.
 • Capaç de visualitzar i imprimir en alta qualitat i pràcticament qualsevol grandària de paper de la majoria de formats de SIG i Teledetecció (mapes i capes MiraMon [MMZ, ...], GPX, SHP, GeoTIFF, ...), ràster i vectorials (amb i sense topologia) i d'efectuar sobre ells consultes per localitz ació, interactives i per atributs, així com efectuar seleccions en base a objectes seleccionats d'altres capes; les dades geogràfiques poden estar vinculades a taules i consultes SQL de grans gestors de bases de dades via ODBC o a formats populars com MDB o XLS.
 • En el cas dels formats MiraMon, la seguretat en les dades ve, a més, garantida per la certificació inclosa (si és el cas) en els fitxers per l'entitat emissora de la informació ja que el Lector de Mapes en comprova la integritat del certificat abans de mostrar les dades i fa accessible a l'usuari el nom de l'entitat certificadora.
 • Capaç d'accedir als mateixos recursos a la xarxa que la versió Professional (WMS, WMTS, ECWP, ArcSDE, etc).
 • Amb un editor de metadades complet (GeMM), vinculat a les dades en si (no “text lliure” arreu) que segueix i amplia els estàndards internacionals.
 • Capaç d'exportar les seleccions en nous fitxers (ràsters IMG, vectors estructurats del MiraMon o vectors no estructurats VEC de text ASCII) i de desar retalls de vistes ràster o WMS/WMTS.

 • MiraMon Internet Map Publisher

  Per poder publicar cartografia per Internet que pugui ser visualitzada gratuïtament amb certificació d'autoria i integritat amb el Lector de Mapes de MiraMon, es necessita adquirir una llicència de MiraMon Internet Map Publisher.

  Hi ha dues maneres de poder generar fitxers MMZ certificats, publicables a Internet-Intranet o en CD-DVD i obribles amb el Lector de Mapes:

  Certificador concret

  Aquesta opció és adequada si voleu fer una publicació esporàdica d'un nombre reduït de mapes. En aquest cas genereu amb MiraMon Professional, cadascun dels mapes (fitxers MMM) que voleu publicar, els convertiu en fitxers MMZ i ens els envieu per correu electrònic o per ftp, indicant-nos quin nom voleu que consti en la certificació. Nosaltres els retornarem certificats i a punt per ser utilitzats, sense cap canvi, en les vostres pàgines HTML a Internet-Intranet o al CD-DVD.

  Les certificacions es venen en paquets de 10 mapes.

  Certificador permanent

  Aquesta opció és adequada per a fer una publicació il·limitada de mapes al vostre nom. Us enviem una aplicació que permet certificar tants mapes com necessiteu. En aquest cas no cal que tingueu cap interacció addicional amb nosaltres, cosa que permet generar mapes certificats fins i tot dinàmicament sota demanda d'un formulari HTML.

    Web de compra

  Descàrrega del Lector de Mapes
  Servidor del CREAF
  Servidor del DAAM

  Servidors de mapes MMZ certificats
  AIGUA
  Aqüífers protegits
  Punts de control de qualitat d'aigües subterrànies
  Xarxa de rius de les conques principals de Catalunya
  Xarxes manuals de control de qualitat d'aigües superficials
  Zones vulnerables per contaminació de nitrats de fonts agràries
  Conques hidrogràfiques 1:50000
  ATMOSFERA
  Mapes de capacitat - Vallès - La Selva - PST
  Mapes de capacitat - Vallès - La Selva - NO X
  Mapes de capacitat - Vallès - La Selva - CO
  Mapes de capacitat - Barcelonès - Maresme - SO 2
  Mapes de capacitat - Barcelonès - Maresme - PST
  Mapes de capacitat - Barcelonès - Maresme - NO X
  Mapes de capacitat - Barcelonès - Maresme - CO
  Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa (desembre 2007)
  Campanya de control acústic de carreteres 2006
  Mapes de capacitat - Vallès - La Selva - SO 2
  FOCUS EMISSORS AL MEDI
  Activitats extractives abandonades (AEA)
  Activitats extractives
  Emissions de CO 2 2009 (tones/any) a Catalunya
  Activitats extractives en domini públic hidràulic
  Punts d'abocament de les estacions depuradores d'aigües residuals
  Emissaris submarins
  INFRAESTRUCTURES
  Àrees recreatives als espais naturals de protecció especial
  Gestors de dejeccions ramaderes
  Gestors de residus municipals
  Gestors de residus de la construcció
  Gestors de residus industrials
  Estacions depuradores d'aigües residuals
  Equipaments d'educació ambiental
  Centres del Departament de Medi Ambient i Habitatge
  TERRITORI
  Centres del Departament de Medi Ambient i Habitatge
  Patrimoni geològic. Inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya
  Classificació dels usos del sòl a Catalunya 1992
  Arbres monumentals
  Zones humides
  Àrees d'Interès Faunístic i Florístic
  Base geològica
  Municipis amb camins ramaders
  Classificació dels usos del sòl a Catalunya 2002
  Classificació dels usos del sòl a Catalunya 1997
  Classificació dels usos del sòl a Catalunya 1987
  Oferta pública de fustes i llenyes
  Col·lisions amb ungulats a les Carreteres de Catalunya
  Agrupacions de defensa forestal
  Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (Ministerio de Agricultura)
  Incendis
  Perímetres de protecció prioritària per a la prevenció d'incendis forestals
  Municipis amb alt risc d'incendi
  Mapa de perill bàsic d'incendi forestal
  Combustibilitat
  Inflamabilitat (v2)
  Forests públiques
  Àrees de gestió cinegètica
  Espais naturals de protecció especial
  Camins ramaders
  Pla d'espais d'interès natural
  Zones lliures sense mort
  Zona de pesca controlada
  Zones de salmònids (baixa i alta muntanya) i ciprínids
  Xarxa de rius potencialment pescables
  Reserva genètica de truites
  Zones de protecció per a l'avifauna amb la finalitat de reduir els riscos d'electrocució
  Delimitació de les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d'aus amenaçades
  Zones d'actuació urgent
  Xarxa Natura 2000 (LIC+ZEPA)
  Pla de Parcs eòlics de Catalunya
  Pla de recuperació del trencalòs
  CARTOGRAFIA DELS HÀBITATS
  Hàbitats CHC50: Accés per full 1:50.000
  Hàbitats d'interès comunitari CHIC50: Accés per full 1:50.000
  Hàbitats CHC50: Accés per codi d'hàbitat Corine
  Hàbitats CHC50: Accés per unitat de la llegenda
  Mapes d'hàbitats d'interès comunitari a Catalunya (CHIC50): Accés per codi HIC
  ATLES CLIMÀTIC DIGITAL
  Temperatura mitjana de les màximes
  Temperatura mitjana
  Temperatura mitjana de les mínimes
  Amplituds tèrmiques
  Radiació solar real
  ATLES CLIMÀTIC
  Temperatura mitjana mensual
  Tipus clima
  Temperatura mitjana anual
  Precipitació mitjana mensual
  Règim pluviomètric estacional
  Precipitació mitjana anual
  Irradiació global diària, mitjana anual
  Dèficit hídric anual
  Evapotranspiració potencial i regions tèrmiques
  Concentració estival de l'eficàcia tèrmica
  MAPA DE COBERTES DEL SÒL
  Vectors per fulls de la 3a edició MCSC (polígons)
  Ràsters per fulls de la 3a edició MCSC (imatges)
  La 3a edició del MCSC per límits administratius (polígons)
  La 3a edició del MCSC per límits administratius (imatges)
  CARTOGRAFIA DE REFERÈNCIA
  Xarxa principal de carreteres
  Superficie urbanitzada
  Xarxa hidrogràfica
  Xarxa secundària de carreteres
  Xarxa de ferrocarrils
  Divisió administrativa municipal
  Divisió administrativa comarcal
  Corbes de nivell
  Zonificació per intervals d'altitud
  Conques hidrogràfiques principals
  Capitals de comarca

      Per qualsevol dubte, contacteu amb: contacte@miramon.uab.cat