Cat     Cast     Eng

Aquesta tecnologia permet portar els vostres mapes a Internet sense que els usuaris necessitin rés més que el seu navegador de web habitual. És molt fàcil d'utilitzar i permet oferir cartografia d'alta qualitat i nivell de detall. El Navegador ha estat desenvolupat seguint els estàndards de l'Open Geospatial Consortium (OGC).
NAVEGADOR

- Pàgines HTML compatibles amb codi JavaScript (codi obert) . Descàrrega del codi font aquí
- Les capes són superposades a l'àrea de visualització. Redimensionat de l'àrea client
- Suport a estils i agrupació de capes
- Sistema de coordenades geodèsic per a la coordenada actual i l'àmbit
- Suport a coordenades lineals (m) i geogràfiques (º)
- Control de capes per part de l'usuari a partir de la llegenda. Desactivació de capes per rang d'escales
- Suport a diferents servidors de diferents versions de WMS (fins a la 1.3.0) alhora
- Suport a transparència i semitransparència
- Descàrrega de mapes comprimits de MiraMon (MMZ) de la composició actual completa (WMS GetMap) per a anàlisi de dades professional en el teu software GIS. Aquest mode permet descàrregar composicions ràsters i vectorials amb els seus estils
- Descàrrega de l'àrea mostrada del fitxer ràsters seleccionat en diferents paràmetres i formats
- Els detalls del procés de generació de la capa a descàrregar són mostrats en una caixa de diàleg
- Consulta per localització i consulta per llista d'objectes geogràfics coneguts
- Animació de sèries temporals


SERVIDOR

- Molt ràpid (respostes en menys d'un segon)
- Molt petit (2Mb). No necessita cap DLL o OCX. Tecnologia CGI estàndard
- Potent. Treballa amb capes molt grans (ràster o vector):
  · Ortofotos 1:5000 de tot Catalunya (0.5 m de costat de píxel). Capa ràster de 50 Gpixels
  · SRTM 90 m (3"). Capa ràster de 30 Gpixels
  · Mapa de Cobertes del Sol (MCSC). +700 000 polígons
  · Estil semitransparent
  · Connexió ODBC a bases de dades alfanumèriques
  · Les dades reals poden ser preparades via Mapes comprimits de MiraMon (MMZ) a través de WCS o WMS
  · També és possible oferir formats GeoTiff , JPEG georeferenciat, Idrisi Kilimanjaro, etc. a través de WCS
  · Mode monocapa o multicapa
  · La resposta a una petició GetMap pot ser un GIF, JPEG, PNG, etc
  · La resposta a una petició GetFeatureInfo és un document HTML formatat. L'aparença és molt similar a la resposta d'una consulta per localització del MiraMon Professional

Preu de descàrrega (llicència per a un servidor): 2100.00€
Preu Especial: (llicència per a un servidor) i Certificador permanent (Interent Map Publisher): 3200.00€

Descàrrega de la llicència per a un servidor
Descàrrega de la llicència per a un servidor i el certificador permanent Internet Map Publisher


navegador i servidor de mapes MiraMon

Qüestions genèriques: contacte@miramon.uab.cat
Preguntes o suggeriments en usar el MiraMon: suport@miramon.uab.cat i Fòrum d'Usuaris del MiraMon: http://www.miramon.uab.cat/Fum/index.php

MiraMon. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
Facultat de Ciències. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) E-08193 Bellaterra, Catalunya. Espanya

Tel.: 935 811 312 Fax: 935 814 151

Mapa de situació